Breaking News

อสส. จับมือ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงนาม MOU หวังพัฒนาองค์ความรู้แบบครบวงจร

อสส. จับมือ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงนาม MOU หวังพัฒนาองค์ความรู้แบบครบวงจร

(23 ส.ค.64) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) โดยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดย ดร.สาโรช รุจิ
รวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของสองหน่วยงาน ผ่านระบบ Zoom โดยมี รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ ประธานอนุกรรมการด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการให้เกิดภูมิปัญญาและต่อยอดนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อันนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และกิจกรรม งานอนุรักษ์ งานวิจัย งานสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ส่งเสริมการเรียนรู้ ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป อีกทั้ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด