Breaking News

NBU – ZPOT ลงนาม MOU ร่วมกันเผยแพร่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชน และสังคม

NBU – ZPOT ลงนาม MOU ร่วมกันเผยแพร่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชน และสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ZPOT)
โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ(NBU) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคม รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสองเป็นหลัก โดยมี รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการ

และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนร่วมกันใช้ทรัพยากร มุ่งหวังความสำเร็จเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ