Breaking News

สุดยอดเยาวชนคนเก่ง!เมื่อวันที่6มกราคม 2565 นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ น้องปริ้นท์เตอร์ นักเรียนชั้นปวช.ปี2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี2565 กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2565

เมื่อวันที่6มกราคม 2565
นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ น้องปริ้นท์เตอร์
นักเรียนชั้นปวช.ปี2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี2565 กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2565

และยังได้เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น2565 #ผู้แทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และ #ผู้แทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน15 คน เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะ ที่ทำเนียบรัฐบาล
.
การคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้แทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ ที่ทำความดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น ไปจนถึงเด็ก ๆ ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ทักษะฝีมือวิชาชีพ กีฬาและนันทนาการ รวมถึงด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
.ตลอดการเข้าพบวันนี้ “คุณลุงตู่” ของเราได้พูดคุย ตอบคำถามจากตัวแทนที่ได้ถามคำถาม
โดยนางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ เป็นตัวแทนเยาวชน 1ใน 5 คนที่ได้ถามคำถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับเด็ก ปวช.สายพาณิชย์ ที่ทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งและหลายสาขาที่ไม่รับสมัครสำหรับเด็กนักเรียนปวช.สายพาณิชย์รับแค่เด็กปวช.สายช่างและเด็กนักเรียนสายสามัญ จึงขอโอกาสช่วยพิจารณาเพิ่มเติมคุณสมบัติของพวกเราให้ได้มีโอกาสได้ลองสมัครสอบเหมือนเด็กนักเรียนสายอื่นด้วย
จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังพาเด็กๆและเยาวชน เที่ยวชมห้องต่าง ๆ ในอาคารทำเนียบรัฐบาลด้วยตัวเอง

(ส่วนพิธีมอบรางวัล
จะมีการจัดขึ้นอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ดีขึ้น )

 ขอขอบคุณ ภาพข่าว จากช่องทางสื่อต่างๆ