Breaking News

ดร.สันติ สระทองดี ได้รับการพิจารณาประวัติเข้ารับรางวัล “ตราชั่งทอง”.ผู้ชายที่ทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือสังคมเสมอมา

ดร.สันติ สระทองดี ได้รับการพิจารณาประวัติเข้ารับรางวัล “ตราชั่งทอง”.ผู้ชายที่ทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือสังคมเสมอมา

ดร.สันติ สระทองดี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน หรือ คปป. เป็นผู้ชายมาดเซอร์ ที่ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมเสมอมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกจังหวัด มองเห็นถึงความตั้งใจและการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ด้วยคุณงามความดีของ ดร.สันติ สระทองดี ผู้อำนวยการอาวุโส คปป. ทำให้ท่านได้เข้ารับรางวัลรางวัลอันทรงเกียรติ “ตราชั่งทอง” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานพิธีมอบรางวัล คือ ท่าน พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ประธานพิธีมอบรางวัล)

สำหรับรางวัล “ตราชั่งทอง” เป็นโครงการคุณธรรมแห่งชาติ ความดี ความถูกต้องและการปฏิบัติตนเหมาะสมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเหตุและผล ตระหนักในหลักคุณธรรมอันดีงามของสังคม โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังคุณธรรมทั้ง 4 ประการ ดังกล่าว ก็จะช่วยให้ประเทศชาติเกิดความสุข ร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป คุณธรรมและจริยธรรม หลักศีลธรรมจรรยา ช่วยให้บุคลากรของประเทศ มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุข ความสมเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน

ข้อมูลการประสานงานติดต่อสื่อสาร ดร.สันติ สระทองดี
สนง.ส่วนกลาง.คปป.ส่วนกลาง โทร. 02-1147339 / ส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง โทร. 075-829911 / ส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 043-041409 / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานSARABANCPPB@GMAIL.COM / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการ CCOCCRIME@GMAIL.COM / เว็บไซด์ : https://www.govesite.com/ccoc/ Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คปป.