Breaking News

“จุรินทร์​”ย้ำ​ประชาธิปั​ตย์เดินหน้า​ส่งเสริม​สิทธิ​มนุษยชนและ​ความเท่า​เทีย​มระหว่าง​เพศ​หรือสิทธิกลุ่มLGBTQอย่างเต็มที่

“จุรินทร์​”ย้ำ​ประชาธิปั​ตย์เดินหน้า​ส่งเสริม​สิทธิ​มนุษยชนและ​ความเท่า​เทีย​มระหว่าง​เพศ​หรือสิทธิกลุ่มLGBTQอย่างเต็มที่

นาย​แทนคุณ​ จิตต์​อิสระ​คณะ​ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์​ในฐานะ​ประธาน​กรรม​การส่งเสริ​ม​สิ​ทธิมนุษยชน​และ​ความ​เท่าเทียม​ระหว่าง​เพศ​พรรคปร​ะชาธิปัตย์​กล่าวว่านายจุรินทร์​ ลัก​ษณวิศิษฏ์ไ​ด้มอบนโยบายและมอบหมายให้ตนและคณะกรรมการตลอดจนทีมงานซึ่งเป็นกลุ่มLGBTของพรรคประชาธิปัตย์ทำงานส่งเสริมสิทธิLGBTQ อย่างเต็มที่
โดยก่อนหน้านี้ตนและคณะได้เดินสายจัดอบรม เยี่ยม​เยียนและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มLGBT จากภาคส่วนต่างๆทั้งคนรุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษา คนรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์​ชีวิตและในโลกออนไลน์ที่มีความคิดที่หลากหลายในเรื่องการสร้างการตระหนักรู้ใน​เรื่อง​สิทธิ​เสรีภาพ​ที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับทั้งบริบทภูมิอัตลักษณ์ไทยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน​และ​ความ​เท่าเทียม​ระหว่าง​เพศ​มากขึ้น

โดยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่หลายคนมองว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมแต่ภายใต้วิสัยทัศน์ด้าน​สิทธิมนุษยชน​ของนายจุรินทร์จึงได้ตั้งทีมยุทธศาสตร์ด้านนี้ขึ้นและตลอดระยะเวลากว่าสองปีที่นายจุรินทร์ได้มอบนโยบายไว้ตนได้พยายามอย่างที่สุดในการขับเคลื่อนกลไกด้านส​ิ​ทธิมนุษยชน​ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งการเปิดศูนย์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

การทำMOUกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ การรณรงค์ให้ยกเลิกการกีดกั้นและตั้งข้อรังเกียจกับกลุ่มรักร่วมเพศในการบริจาคโลหิต การยุติการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและกลุ่มเปราะบาง
รวมทั้งนายจุรินทร์ยังผลักดันร่างพ.ร.บขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลฯ อีกด้วยโดยในการนี้ตนและคณะได้ขยายการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์สู่กลุ่มLGBTQในเรือนจำโดยได้มีโอกาสร่วมกับภาคีเครือข่ายLGBTQ สนับสนุน​เครื่องอุปโภค​บริโภคและติดตามชีวิตความเป็นอยู่และให้กำลังใจในการฝึกวิชาชีพกับผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีในอนาคตที่ออกมารวมทั้งจะได้ทำโครงการให้โอกาสกับผู้ก้าวพลาดในอนาคตอันใกล้นี้
ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดจากการทุ่มเทและมอบโอกาสของนายจุรินทร์
นายแทนคุณ​ จิตต์​อิสระ​กล่าว