Breaking News

คณะทำงาน​ คพร.สนองแนวพระราชดำริ โดยการนำของดร. “ณัฐ​ณรงค์​ ธนันชัย”​ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมคณะ​  ได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนพอเพียง

วันนี้​ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564​ เวลาตั้งแต่​07.30น.​ คณะทำงาน​ คพร.. สนองแนวพระราชดำริ โดยการนำของดร. ณัฐ​ณรงค์​ ธนันชัย​ ผู้บริหารระดับสูง คพร.พร้อมคณะ​

ได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนพอเพียง บ้านคลองตาชม​ หมู่ 9 ตำบลบางคูรัด​ อำเภอ บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี​โดยมีนายสนั่น​ พ่วงจีน​ ประธานวิสาหกิจ​ชุมชน​พอเพียง​ บ้านคลองตาชม​ หมู่​9 และประธานนาแปลงใหญ่​ พร้อมคณะ​ ให้การต้อนรับ.. การสำรวจครั้งนี้

ได้ดำเนินการลงพื้นที่จริงบริเวณนาข้าวและไร่นาส่วนผสม​ ของกลุ่มเกษตรกร​  เพื่อศึกษา.การนำทฤษฎีใหม่ของ.. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว​ 

พบว่า…. กลุ่มเกษตรกร​  มีความสำเร็จลุล่วงตามทฤษฎีของพระองค์ท่านทุกประการ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาอุปสรรคและปัญหาที่รอการแก้ไข​ ที่เร่งด่วนคืิอ… เรื่อง น้ำเค็มทะลุเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่เพาะปลูก และปัญหาเกี่ยวกับการระบายสินค้าเกษตรสู่ตลาดเนื่องจากความต้องการลดลงในช่วง.covid -​19… ส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายที่มีการสุ่มตัวอย่างไม่สามารถ เพาะปลูกพืชผลทางเกษตรได้… และพืชผล​จำหน่ายได้น้อย.. เนื่องจากตลาดรองรับมีจำนวน​น้อย​ .